Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

NLFREN

 

De website www.upkot.be is ontwikkeld en wordt beheerd door Upkot:
 
Upkot
 
Burggravenlaan 31, bus 1
 
9000 Gent
 
België
 
T 09 233 76 66
 
info@upgrade-estate.be
 
RPR GENT KBO 0840.066.124
 
BTW BE 0840.066.124
 
Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van deze website van Upkot, met de domeinnaam www.upkot.be en alle andere websites die door Upkot worden ontwikkeld (op deze pagina genaamd ‘de website’).
De bezoeker aanvaardt, door het gebruik van de website, zonder enige uitzondering de gebruiksvoorwaarden en verbindt er zich toe deze na te leven.
Upgrade Estate heeft het recht om de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden na te lezen na elk gebruik van de website.
 
AANSPRAKELIJKHEID
 
De website dient om algemene informatie te verstrekken over de projecten en activiteiten van Upkot en haar commerciële entiteiten. De gebruiker verwerkt de informatie op eigen risico.
 
De informatie en de gegevens die vermeld staan op deze website werden met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen Upkot, haar dochtervennootschappen en/of informatieleveranciers niet garanderen dat de volledigheid, correctheid of geschiktheid van de informatie niet garanderen voor om het even welke doeleinden. Upgrade Estate is niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die op deze website wordt weergegeven en kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of onderbrekingen. Zelfs indien deze zou voortvloeien uit herhaaldelijke of zware fout veroorzaakt door de website, door hacking, virussen, computermisdrijven. Ook kan Upkot niet worden aansprakelijk gesteld bij eventuele disfuncties van het contactsysteem.
 
Indien de gebruiker incorrecte informatie zou opmerken, kan hij contact opnemen met de webbeheerder via info@upgrade-estate.be
 
INTELLECTUELE RECHTEN
 
De website en de inhoud ervan (teksten, lay-out, structuur, grafische vormgeving, logo, product- en bedrijfsnamen, software, etc.) worden beschermd door de intellectuele rechten van Upkot., leveranciers en partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.
 
Product- of bedrijfsnamen die niet tot Upkot behoren, maar wel vermeld zijn op deze website, kunnen merken zijn van respectieve eigenaars.
 
De gebruiker van de website mag geen informatie, project, dienst, product of software aanpassen, kopiëren, reproduceren, doorgeven, verspreiden, publiceren, verkopen, werken creëren die zijn afgeleide zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Upkot of de rechthebbende.
 
LINKS
 
De website kan links bevatten naar andere websites die mogelijks van belang zijn voor de gebruiker. Deze hyperlinks zijn louter van informatieve aard. Upkot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het gebruik ervan.
 
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
 

Alle geschillen die ontstaan uit de website of het gebruik ervan zullen enkel onderworpen zijn aan het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd zijn. Enkel voor deze rechtbanken kan Upkot worden gedagvaard.

 
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
 
Upkot hecht belang aan en draagt zorg voor de privacy van elke gebruiker van de website. Het grootste deel van de informatie op de website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke informatie moeten worden verstrekt. In sommige gevallen kan het zijn dat de gebruiker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Deze informatie zal louter gebruikt worden om informatie te verstrekken. Door uw persoonsgegevens aan Upkot te verstrekken, geeft u Upkot uitdrukkelijk de toestemming om uw gegevens te verwerken voor onderstaande doeleinden.
 
Upkot verzamelt de persoonsgegevens van gebruikers die hun gegevens nalaten door het invullen van een van de contactformulieren of via een emailbericht. Upkot zal deze gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij dit verplicht wordt door de wet of wanneer politiediensten of andere gerechtelijke instanties ons hierom verzoeken. De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de interne diensten van Upkot worden gebruikt met als doel: verpersoonlijken of versterken van communicatie, met name via informatieve emails, updates, brieven en om u op de hoogte te houden van onze producten en dienstverlening en om u de gevraagde informatie te bezorgen, indien u hiervoor gekozen heeft. Upkot gebruikt uw gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden, zowel online als offline.
 
Upkot verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens niet te verkopen, commercialiseren en verhuren aan derden. Upkot zal de betrokken gebruikers verwittigen in geval van overdracht of gebruik van persoonsgegevens aan derden, zodat deze de mogelijkheid hebben om dit toe te laten of bezwaarrecht uit te oefenen. Upkot kan geconsolideerde statistieken betreffende klanten, aanbrenger en leads leveren aan vertrouwelijke derden, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten. Huidig artikel kan wel de overgang of overdracht van activiteiten aan derden beletten.
 
U kan zich op verzoek steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing van Upkot. Ook kan de gebruiker zijn of haar toegangsrecht tot het bestand en zijn of haar verbeteringsrecht van de aangaande inlichtingen uitoefenen door contact op te nemen met Upkot conform de Europese en nationale regelgeving. Indien u een van bovenstaande zaken wil melden, kan u zich richten naar privacy@upgrade-estate.be of Upkot, Burggravenlaan 31 (bus 1), 9000 Gent.
 
Upkot verzamelt de volgende anonieme ofwel niet-persoonlijke gegevens van de gebruiker: IP-adres, browser type, besturingsprogramma of domeinnaam van de website langs welke de gebruiker heeft doorgeklikt. Daardoor kan Upkot de website constant optimaliseren.
 
RECHT OP INZAGE
 
Conform de wet Verwerking Persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens. Door middel van bewijs van identiteit (een kopie van uw identiteitskaart) kunt u via een gedateerde schriftelijke en ondertekende aanvraag aan Upkot, Burggravenlaan 31 (bus 1) of via privacy@upgrade-estate.be, kosteloos een schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonlijke gegevens. Indien deze onjuist, niet volledig of niet permanent zijn, kunt u deze laten corrigeren.